Privacy policy

Privacy Policy

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf, D&J PROJECTS V.O.F., uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing werd op 25 mei 2018.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is het bedrijf D&J PROJECTS V.O.F. gevestigd in de Neerhofstraat 3 te 8470 Gistel, hierna “ons bedrijf” of “wij” genoemd. U kunt ook contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming Dhr. Jeroen Lernout, Neerhofstraat 3, 8470 Gistel.

WELKE TYPES INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen hoofdzakelijk informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

 • ons contactformulier gebruikt;
 • u zich inschrijft op onze nieuwsbrief;
 • deelneemt aan wedstrijden;

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

 • Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het formulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, woonplaats en telefoonnummer.
 • Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Indien u deelneemt aan wedstrijden: wij verzamelen de informatie die u ons meedeelt in de wedstrijdformulieren, waaronder uw naam, voornaam, en e-mailadres.
 • Wanneer onze website gebruik maakt van de Google Analytics-tool: uw activiteit op de website, de duur van uw verbinding, en plaats van aansluiting.

HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Ons bedrijf gebruikt uw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Uw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • u getrouwheidsvoordelen aan te bieden;
 • met u te communiceren;
 • onze activiteiten te beheren;
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • fraude te voorkomen;
 • de veiligheid van de website te verzekeren;
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;

Meer informatie Om uw persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd:

 • hetzij op de toestemming: In dat geval is het bedrijf verplicht om die toestemming te documenteren (wijze en datum waarop de toestemming werd verkregen) voor iedere gebruiker. Daarnaast bevelen wij aan – voor zover mogelijk – om gebruik te maken van een ‘voorkeuren’-pagina waar de gebruiker een overzicht krijgt van de verwerkingsactiviteiten waarvoor hij toestemming heeft gegeven en hij – in voorkomend geval – de mogelijkheid krijgt om zijn toestemming voor bepaalde van die verwerkingsactiviteiten in te trekken. die u in dit verband hebt gegeven, ofwel uitdrukkelijk (door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken), ofwel impliciet, waarbij uw toestemming voortvloeit uit uw gedrag op onze website (bijv. door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier). In dat geval hebt u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor de toekomst in te trekken;
 • hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van uw gegevens ook noodzakelijk zijn om uw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken.

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt uw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • de door u gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. de producten en dienst assortiment te verrijken op de webshop;
 • u getrouwheidsvoordelen aanbieden, bijv. nieuwe kortingen of kennis maken met nieuwe producten;
 • met u communiceren, bijv. om u op de hoogte te stellen van ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen en om u op de hoogte te houden van eventuele events;
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren;

HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Ons bedrijf deelt uw gegevens niet met derden. Ons bedrijf is echter wel verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met de betrokken ondernemingen.

HOE KUNT U UW GEGEVENS BEHEREN/KRIJGT U TOEGANG TOT UW GEGEVENS EN KUNT U ZE SCHRAPPEN?

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om uw gegevens te schrappen, het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

 • uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u uw toestemming intrekt;
 • u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@chocolates-sweets.be, hetzij per post naar het adres: D&J Projects V.O.F., Neerhofstraat 3, 8470 Gistel. Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. U kunt ons bovendien altijd vragen om uw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

ZULLEN UW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, ons bedrijf bewaart al uw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

HOE ZULT U OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE VERTROUWELIJKHEIDSPOLICY?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy op het einde van de pagina. Meer informatie Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

 • via e-mail op het adres info@chocolates-sweets.be
 • per post op het adres D&J Projects V.O.F. – Neerhofstraat 3 – 8470 Gistel – Belgïe;
 • telefonisch op het nummer +32 59 70 30 15